Bygglovsritningar – attefallshus, bolundare mm.

admin on november 22, 2021

Attefallshus – vad är det?

Enligt Boverket är det ett eller flera hus som är max 30 m2 tillsammans och som inte är högre än 4 meter från mark till taknock. Ett attefallshus får bara uppföras om du har ett en- eller tvåbostadshus, alltså hus som har en eller två separata bostäder, en fastighetsägare till ett flerfamiljshus får med andra ord inte bygga ett attefallshus.

Användningsområden för attefallshus

Ett attefallshus kan användas för många olika ändamål, så länge kraven för att det kan räknas som ett attefallshus uppfylls. De två huvudområdena för attefallshus är komplementbostad och komplementbyggnad. Det förstnämnda inbegriper fritidshus och permanentbostad. Det sistnämnda kan vara förråd, fristående uterum, ateljé, gäststuga, växthus, garage eller bastu- och relaxhus. De grundläggande kraven är samma för alla och för vissa varianter tillkommer fler krav.

Attefallshus som permanentbostad

Om attefallshuset ska användas som permanentbostad ska det ha alla funktioner som finns i en bostad, som till exempel utrymme för kök, toalett och förvaring. När det ska användas som permanentboende behöver det också uppfylla tillgänglighetskraven för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt förmåga att röra och orientera sig. Tillgänglighetskraven hittar du i Plan och bygglagen (PBL) och Plan och byggförordningen (PBF).

Attefallshus som fritidshus

Ska attefallshuset fungera som en bostad men inte en permanent sådan, utan i form av ett fritidshus kan vissa undantag från tillgänglighetskraven göras.

Krav vid byggnationer vid attefallshus

Attefallshus ska följa Boverkets byggregler (BBR). Det finns också olika krav, tillstånd och regleringar som påverkar vissa områden. Är du osäker på vad som gäller för just ditt område kan du höra av dig till byggnadsnämnden för att få svar på vad du bör tänka på.

Ritningar krävs för attefallshus

Fördelen med ett attefallshus är att det inte kräver bygglov utan endast en bygganmälan. Det betyder att det är en enklare process, som ofta går snabbare än processen för bygglov. Bygglov och bygganmälan kräver dock samma typ av fackmannamässiga ritningar.

Var får attefallshus byggas?

Vill du bygga närmare gränsen till grannarna än 4,5 meter, krävs det att du har deras medgivande eller att det finns undantag i lokala planbestämmelser, mer än 4,5 meter från gränsen behöver inget medgivande. Utan medgivande behöver du gå igenom processen för bygglov för få tillstånd att bygga.

Som tidigare nämnt kan det finnas lokala regler och tillstånd som krävs på olika platser i landet. Bland annat påverkar närheten till vatten, allmänna vägar och järnvägar eller om det är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Det är till byggnadsnämnden du vänder dig för att ta reda på vad som gäller för den plats du vill bygga på.

Vad kostar bygganmälan?

Kostnaden för en bygganmälan skiljer sig från kommun till kommun. Alla kommuners byggnadsnämnder tar ut en viss avgift, för beslut om startbesked och slutbesked samt för eventuella samråd, arbetsplatsbesök och tillsynsbesök. För att få veta avgiften i din kommun kontaktar du byggnadsnämnden.

Bygglovsritningar – sammarbete med Jocad AB.